უფრო სუფთა წარმოება

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Cleaner Production

საწარმოო პროცესი, რომლის დროსაც ხორციელდება ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი პოლიტიკის უწყვეტი გამოყენება; სტრატეგიის მიზანია გარემოზე ზემოქმედების, წარმოების ხარჯების და ადამიანების ჯანმრთელობის რისკების შემცირება ნარჩენების წარმოქმნის და გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით.

წყარო: https://matsne.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.