კორუფცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Coruption

მინდობილი უფლებამოსილების არაკეთილსინდისიერად გამოყენება პირადი მიზნებისთვის, რომლის წამოწყება შეიძლება ინდივიდის ან ორგანიზაციის მიერ.

GRI სტანდარტებში კორუფცია მოიცავს ისეთ პრაქტიკებს როგორიცაა მოსყიდვა, მოქრთამვა, თაღლითობა, გამოძალვა, შეთქმულება და ფულის გათეთრება. იგი, ასევე, მოიცავს ნებისმიერი საჩუქრის, სესხის, საკომისიოს, ჯილდოს ან სხვა უპირატესობის შეთავაზებას ან მიღებას ნებისმიერი პირისთვის ან პირისგან არაკეთილსინდისიერი ან უკანონო ქმედების წაქეზების მიზნით საწარმოო ბიზნესის მართვაში. 

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.