გარემოს დაცვის ხარჯები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Environmental protection expenditures

ორგანიზაციის, ან მისი სახელით, გაწეული ხარჯები, რათა ავიცილოთ, შევამციროთ, ვაკონტროლოთ და აღვწეროთ გარემოსდაცვითი ასპექტები, ზემოქმედებები და საფრთხეები. 

შენიშვნა: გარემოს დაცვის ხარჯები, ასევე, მოიცავს განთავსების (disposal), გადამუშავების (treatment), სანიტარიისა და დასუფთავების დანახარჯებს.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.