განსაზღვრული წვლილის გეგმა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Defined Contribution Plan

დასაქმების შემდგომი შეღავათების გეგმა, რომლის თანახმად, ორგანიზაცია იხდის ფიქსირებულ შენატანს ცალკეულ ერთეულში (ფონდში) და მას არ აქვს არანაირი იურიდიული და კონსტრუქციული ვალდებულება გადაიხადოს შემდგომი შენატანები, თუ ფონდი არ ფლობს საკმარის აქტივებს, რომ გადაიხადოს თანამშრომლის მიმდინარე და წინა პერიოდების მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა შეღავათი.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.