არიდული ტყე

« Back to Glossary Index

ნათელი ტყე, სადაც ტენის სიმცირის ან/და სხვა ბუნებრივი პირობების გამო კორომის სიხშირე 0.1-ზე ნაკლებია.

წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4874066?publication=0#DOCUMENT:1;

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.