არაფორმალური ეკონომიკა

« Back to Glossary Index

ინგლ.; Informal economy

მოიცავს საქონლის წარმოებასა და შინამეურნეობების საბაზრო მომსახურებას, ასევე, კორპორაციების საქმიანობებს (არალეგალური, მიწისქვეშა), რომლებიც შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული მონაცემთა შეგროვების რეგულარულ ჩარჩოში მაკროეკონომიკური სტატისტიკის შესადგენად. არაფორმალური ეკონომიკის ეს სფერო ითვალისწინებს არა მარტო საშინაო საქმიანობას, არამედ რეზიდენტი ერთეულების ტრანსსასაზღვრო გარიგებებსაც.

წყარო: https://sdgpulse.unctad.org/glossary/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.