სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება (სგშ)

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Strategic Environmental Assessment (SEA)

გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება, რაც მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებასა და მისი ფარგლების დადგენას, საზოგადოების მონაწილეობას, მასთან კონსულტაციებს და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისა და საჯარო კონსულტაციების შედეგების გათვალისწინებას გეგმაში ან პროგრამაში.

წყარო: https://unece.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.